Erasmus+ to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu.

Kontynuuje tradycje programu Leonardo da Vinci, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
W naszej szkole jest realizowany projekt „Mobilny EUROPRAKTYK” finansowany ze środków Komisji Europejskiej, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” Erasmus+ „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.
Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać swoje umiejętności językowe, korzystając z zagranicznych praktyk. Ułatwiają one przejście od etapu nauki do zatrudnienia. Integralną częścią praktyk jest przygotowanie w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych.
O dofinansowanie projektów mobilności uczniów mogą ubiegać się instytucje z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym. Działania te są  wspierane w ramach programu.

Uczniowie mogą podjąć praktykę za granicą w:
• przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej;
• centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego.
Wyjazdy mogą trwać od dwóch tygodni do dwunastu miesięcy.
Każda praktyka zostanie potwierdzona certyfikatem honorowanym przez pracodawców z Unii Europejskiej.
Celem projektu „Mobilny EUROPRAKTYK”  jest :
• podniesienie umiejętności międzykulturowych i zawodowych uczniów.
• doskonalenie praktycznej znajomości języków obcych.
• zapoznanie się z kulturą i organizacją pracy w krajach Unii Europejskiej.
• rozwój współpracy międzynarodowej przez szkołę.
• rozwój osobisty i zawodowy ucznia.
• promowanie poczucia aktywnego obywatelstwa europejskiego, solidarności i tolerancji wśród europejskiej młodzieży.
• wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności zwiększających mobilność młodego pracownika na rynku pracy
Mobilność oznacza dziś doskonalenie i poszerzanie swoich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętność dostosowania się do wymogów pracodawcy. Wymusza ją przede wszystkim globalizacja na rynku pracy.
Obecnie dwie grupy dziesięcioosobowe w zawodach technik architektury krajobrazu i technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowują się do wyjazdu na praktykę zagraniczną. Wyjazd zaplanowano na miesiąc kwiecień 2015r.