KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023-2024

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W SŁUBICACH

 

Lp.

Wyszczególnienie

Terminy

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

2.

Zakończenie I półrocza klas maturalnych

15 grudnia 2023 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

4.

Zakończenie I półrocza klas pozostałych

19 stycznia 2024 r.

5.

Ferie zimowe

12 - 25 lutego 2024 r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

7.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

26 kwietnia 2024 r.

8.

Egzamin maturalny

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

9.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

- etap pisemny

- etap praktyczny

 

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

10.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 - dni ustawowo wolne

 - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

- w szkołach, w których przeprowadzana jest część pisemna egzaminu maturalnego

 

- w szkołach, w których przeprowadzana jest część pisemna egzaminu zawodowego

 

   

 

 

          do ustalenia

11.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

12.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

13.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

 do ustalenia

14.

Poprawkowe egzaminy klasyfikacyjne

 do ustalenia